REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-sapor.com prowadzony jest przez spółkę Fabryka Okien i Drzwi SAPOR sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Poznańska 39, 64-320 Buk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000246541, NIP: 7772883776, REGON: 300188112, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, zwaną dalej Sprzedającym.

§ 2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klientem sklepu www.e-sapor.com mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej Kupującym.
 2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.e-sapor.com
 3.  W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym www.e-sapor.com nie jest wymagana rejestracja.
 4. Złożenie Zamówienia jest możliwe po akceptacji niniejszego regulaminu przez Kupującego.
 5. Kupujący składa zamówienie na indywidualnie dopasowany do jego potrzeb produkt, który wcześniej samodzielnie skonfigurował według własnego życzenia w ramach dostępnych opcji konfiguratora.
 6. Produkt, który został przez Kupującego skonfigurowany, zostaje wybrany za pomocą opcji „Do koszyka”, a następnie w części „Zamówienie” Kupujący podaje wszystkie wymagane dane przechodząc kolejne kroki:

6.1. „Zamówienie”.

6.2. „Formularz zamówienia”.

6.3. „Dane do wysyłki”.

6.4. „Koszty dodatkowe”

6.5. „System płatności”

6.6. „Podsumowanie zakupów”.

7. Zamówienie Kupującego uważa się za złożone po przejściu wszystkich kroków, o których mowa w ust. 6 powyżej, a następnie kliknięciu na przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

8. Prezentowane towary, ich ceny itp. na stronie internetowej www.e-sapor.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Kupujący, składając zamówienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, składa Sprzedającemu ofertę kupna zamawianych produktów. Strony ustalają, iż oferta Kupującego wiąże przez 14 dni. Do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po złożeniu zamówienia przez Kupującego i dokonaniu „Potwierdzenia Zamówienia” przez Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 pkt a) poniżej.

9.  Po złożeniu zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Kupujący na wskazany adres mailowy otrzymuje od Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych potwierdzenie zamówienia, w którym:

a) Sprzedający akceptuje zamówienie złożone przez Kupującego (przyjęcie oferty). Jednocześnie potwierdzenie zamówienia, potwierdzając zakres zawartej umowy, w treści wskazuje w szczególności: parametry zamówionych towarów, całkowitą wartość zamówienia, wysokość oraz termin, w którym Kupujący winien dokonać przedpłaty (zgodnie z §4 niniejszego regulaminu) oraz termin realizacji zamówienia (z uwzględnieniem postanowień §6 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu);

albo

b) Sprzedający informuje Kupującego, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (nieprzyjęcie oferty);

– dalej: jako „Potwierdzenie Zamówienia”.

10. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.

11. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się po dokonaniu przez Sprzedającego „Potwierdzenia Zamówienia”, zgodnie z ust. 9 pkt a) powyżej i otrzymaniu przedpłaty od Kupującego, o której mowa w §4 niniejszego regulaminu, na konto Sprzedającego, a w przypadku, gdy Kupujący wyraził chęć modyfikacji zamówienia po jego złożeniu – dodatkowo po potwierdzeniu zmodyfikowanego zamówienia przez Kupującego w sposób opisany w §5 ust. 5 niniejszego regulaminu.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu lub opóźnienia w dostarczeniu i realizacji zamówienia w przypadku błędnie podanego przez Kupującego adresu dostawy.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Dział Obsługi Klienta nie otrzyma od Kupującego potwierdzenia ostatecznej wersji zamówienia (gdy Kupujący wyraził chęć zmiany zamówienia po jego dokonaniu), w sposób opisany w §5 ust. 5 niniejszego regulaminu.

 

§ 3. CENY

1. Ceny w sklepie internetowym www.e-sapor.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że wprost podano inaczej. Ceny towarów nie zawierają kosztów związanych z montażem lub dostawą.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena za dany produkt podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, widoczna dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §2 ust. 6 i 7 niniejszego regulaminu. Całkowitą wartość zamówienia stanowi cena zamówionych produktów, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powiększona o opłaty za dostawę lub montaż, w przypadku wyboru stosownej opcji przez Kupującego.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest po wypełnieniu przez Kupującego wszystkich kroków w zakładce ” Zamówienie”, o których mowa w §2 ust. 6 niniejszego regulaminu, a przed złożeniem zamówienia, a następnie potwierdzona w „Potwierdzeniu Zamówienia” (§2 ust. 9 pkt a) niniejszego regulaminu).

 

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Sposób zapłaty za produkt przez Kupującego jest następujący:

a) Kupujący wpłaca przedpłatę w wysokości 50% całkowitej wartości zamówienia przy złożeniu zamówienia (z uwagi na charakter i wartość towarów dostępnych na www-esapor.com) przelewem na wskazane konto bankowe Sprzedającego: 37 1750 1019 0000 0000 1328 0711 64-320 Buk, ul.Poznańska39 Niepruszewo, Fabryka Okien i Drzwi Sapor Sp. z o.o.,

b) pozostałe 50% całkowitej wartości zamówienia Kupujący wpłaca przelewem na wskazane konto bankowe Sprzedającego: 37 1750 1019 0000 0000 1328 0711 64-320 Buk, ul.Poznańska39 Niepruszewo, Fabryka Okien i Drzwi Sapor Sp. z o.o., przed odbiorem zamówionego produktu lub dokonuje płatności za pobraniem, przy odbiorze.

 

§ 5. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

1. Kupujący może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w §2 ust. 11 niniejszego regulaminu, o ile zmiany są możliwe do zrealizowania.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie na nr +48 533 336 141, bądź mailowo na adres e-sapor@sapor.pl

3. W przypadku zmiany w złożonym zamówieniu przez Kupującego, jego wartość całkowita ulega odpowiedniej zmianie, w zakresie wynikającym z dokonanej zmiany (w oparciu o ceny w konfiguratorze, o którym mowa w §2 ust. 5 niniejszego regulaminu). W takim przypadku Kupującemu będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia poinformowania go przez Sprzedającego o zmianie ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Po zgłoszeniu przez Kupującego chęci dokonania zmiany w złożonym zamówieniu, Sprzedający wysyła Kupującemu wiadomość email, w której potwierdza zakres zmian oraz nową wartość całkowitą zamówienia, wynikającą z dokonanej zmiany albo ewentualnie informuje Kupującego, że zmiana jest niemożliwa do zrealizowania.

5. Każda zmiana w złożonym zamówieniu musi być potwierdzona przez Kupującego w formie pisemnej, poprzez wskazanie w treści oświadczenia zakresu zmian oraz wiążącej się z nimi zmiany wartości całkowitej zamówienia (np. poprzez złożenie podpisu Kupującego na wydrukowanej wiadomości email od Sprzedającego, o której mowa w ust. 4 powyżej), a ponadto takie oświadczenie dodatkowo winno zostać przesłane faxem albo e-mailem do Działu Obsługi Klienta na tel. lub adres wskazany w ust. 2 powyżej – w terminie 7dni od dnia wysłania maila przez Sprzedającego, o którym mowa w ust. 4 powyżej..

 

§ 6. DOSTAWA 

1. Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie dla każdego Kupującego- maksymalnie wynosi on 8 tygodni.

2. Czas realizacji zależy od typu zamawianego produktu, koloru, rodzaju szyb itp. Informacja o czasie realizacji (zgodnym z postanowieniem ust. 1 powyżej) przekazywana jest Kupującemu w „Potwierdzeniu zamówienia” (§2 ust. 9 pkt a) niniejszego regulaminu).

3. Zamówiony produkt może być odebrany przez Kupującego osobiście lub odpłatnie dostarczony przez Sprzedającego na wskazany adres, zgodnie z wybraną przez Kupującego podczas składania zamówienia opcją.

4. W przypadku wyboru opcji dostarczenia produktu przez Sprzedającego, ze względu na wielkość i wagę produktów, Kupujący musi zapewnić należyte warunki do rozładunku na miejscu dostawy, pod rygorem odmowy dokonania rozładunku oraz obciążenia Kupującego kosztami ponownej dostawy towaru (chyba, że Kupujący następnie sam towar odbierze od Sprzedającego).

5. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru w obecności dostarczającego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad/uszkodzeń/niezgodności Kupujący winien sporządzić protokół stwierdzający ich zaistnienie z podmiotem dostarczającym towar- protokół winien zostać podpisany przez dostarczającego towar oraz Kupującego. Nie będą rozpatrywane reklamacje Kupujących niebędących konsumentami, dotyczące wad/uszkodzeń/niezgodności towarów powstałych podczas transportu, bez załączonego pisemnego protokołu wad/uszkodzeń lub niezgodności, sporządzonego w chwili odbioru towaru i podpisanego przez osobę dostarczającą towar oraz Kupującego.

 

§ 7. GWARANCJA I REKLAMACJE 

1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony www.e-sapor.com objęte są gwarancją Sprzedającego, z zastrzeżeniem ustępów poniższych niniejszego paragrafu. Warunki szczegółowe gwarancji znajdują się w dostarczonych Kupującemu wraz z towarem dokumentach gwarancyjnych, w tym na karcie gwarancyjnej (zwanej także kartą użytkownika).

2. Okres gwarancji, liczony od dnia wydania towaru Kupującemu, wynosi:

2.1.przy wyborze opcji z montażem przy składaniu zamówienia(tj. przy wyborz:

a) na stolarkę pvc – 18 miesięcy;

b) na stolarkę aluminiową 18 miesięcy;

c) na wyposażenie dodatkowe tj. samozamykacze, elektrozamki. nawiewniki, rolety zewnętrzne itp.

W celu przedłużenia okresu gwarancji, o którym mowa powyżej, w okresie od dwunastego do osiemnastego miesiąca od dnia wydania towaru Kupującemu, Kupujący dokona jednorazowego odpłatnego przeglądu gwarancyjnego – w takim wypadku okres gwarancji wynosi:

a) na stolarkę pvc – 5 lat;

b) na stolarkę aluminiową – 3 lata;

c) na wyposażenie dodatkowe tj. samozamykacze, elektrozamki. nawiewniki, rolety zewnętrzne itp.

2.2. przy wyborze opcji bez montażu przy składaniu zamówienia, pod warunkiem montażu zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przekazanej Kupującemu wraz z towarem:

a) na stolarkę pvc i ślusarkę aluminiową – 1 rok;

3. Zakres przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 2.1. powyżej, obejmuje:

a) ogólne oględziny stanu technicznego okien,

b) oczyszczenie ruchomych części okuć oraz ich konserwacja,

c) regulacja ogólna okuć,

d) regulacja sezonowa okuć, ustawienie docisku skrzydła do ramy okiennej w zależności od pory roku, w której przypada przegląd,

e) przeszklenie stabilizacyjne skrzydeł okiennych, korekta przekątnych skrzydeł- w razie konieczności,

f) kontrola stanu uszczelnienia,

g) kontrola drożności otworów odwodnienia i odpowietrzenia oraz ewentualne oczyszczenie oraz montaż brakujących zaślepek na otwory odwadniające,

h) poinstruowanie użytkowników o prawidłowym użytkowaniu okien,

i) wykonanie pozostałych czynności profilaktycznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania stolarki.

4. Cennik przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej:

4.1. strefa A – do 30 km od siedziby Sprzedającego

– dojazd 150 zł netto, w tym wliczona pierwsza roboczogodzina. Każda kolejna, rozpoczęta roboczogodzina – 50 zł netto.

4.2. strefa B – od 30 do 60 km od siedziby Sprzedającego

– dojazd 190 zł netto, w tym wliczona pierwsza roboczogodzina. Każda kolejna, rozpoczęta roboczogodzina – 50 zł netto.

4.3. strefa C – od 60 km od siedziby Sprzedającego

– dojazd 1 zł za każdy km dojazdu do Kupującego i powrotu do siedziby Sprzedającego oraz 50 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę. * Przy zamówieniu powyżej 20 tys. zł netto, cena  przeglądu do  negocjacji.

5. Uprawnienia gwarancyjne obejmują według wybory Sprzedającego:

a) naprawę gwarancyjną elementów stolarki lub

b) wymianę poszczególnych elementów stolarki pvc i aluminiowej.

6. W celu skorzystania w uprawnień gwarancyjnych, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu wady elementu towaru, najpóźniej w terminie 7 dni od jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. W przypadku, gdy wymagają tego okoliczności, Kupujący zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności zabezpieczających, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania szkody związanej z pojawieniem się wady, przy czym dokonanie czynności zabezpieczających nie może naruszyć warunków i zasad wynikających z warunków gwarancji.

7. Zgłoszenie wady, w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych, odbywa się pisemnie na adres Sprzedającego albo drogą mailową na adres mailowy Działu Obsługi Klienta wskazany w §5 ust 2 niniejszego regulaminu, poprzez podanie opisu wady oraz przesłanie zdjęć lub filmu przedstawiającego wady towaru. Niezależnie od sposobu zgłoszenia wady, w celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kartę gwarancyjną zawierającą podpis i stempel Sprzedającego, oryginał lub kopię dowodu nabycia towaru oraz opis wady. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty karty gwarancyjnej, Sprzedający może zezwolić Kupującemu na skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych na podstawie przedstawionego przez Kupującego oryginału lub kopii dowodu nabycia lub potwierdzenia dowodu dokonania przelewu.

8. Wszystkie towary dostępne w sklepie Internetowym www.e-sapor.com objęte są gwarancją Sprzedającego, jeśli:

a) posiadają wady fabryczne.

b) zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (z wyłączeniem transportu organizowanego przez Kupującego).

c) istotne właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom wskazanym w oświadczeniu o towarze znajdującym się w karcie gwarancyjnej.

9. Sprzedający w ciągu 30 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie i terminie jej załatwienia.

10. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej sporządzany jest protokół naprawy/ wymiany gwarancyjnej, w którym zamieszcza się następujące informacje: sposób i rodzaj usuniętej wady, datę usunięcia wady, podmiot dokonujący naprawy lub wymiany. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podpisuje Kupujący oraz podmiot dokonujący naprawy/ wymiany gwarancyjnej.

11.Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, uprawnienia gwarancyjne nie przysługują Kupującemu, jeśli towary zamówione przez Kupującego:

a) są różne od towarów na zdjęciach prezentowanych na www.e-sapor.com, a różnice wynikają wyłącznie z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.),

b) zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu dokonywanego przez Kupującego lub użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny ze wskazanym w dokumentach przekazanych Kupującemu wraz z towarem (np. instrukcja obsługi, karta gwarancyjna),

c) zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników takich, jak wilgoć, nasłonecznienie etc, niemieszczącego się w ramach normalnego użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami znajdującymi się w dokumentach przekazanych Kupującemu.

12. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeśli:

a) dokonano bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek zmian lub przeróbek elementów stolarki pvc i aluminiowej;

b) dokonano jakichkolwiek napraw przez podmioty inne niż Sprzedający albo wskazane lub uprzednio zaakceptowane przez Sprzedającego;

c) zamontowano stolarkę (towary) w sposób nienależyty lub niezgodny z  wiedzą techniczną, chyba że montaż został dokonany przez Sprzedającego lub podmiot autoryzowany przez Sprzedającego;

d) używano elementów stolarki (towarów) w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;

e) używano towaru lub jego elementów niezgodnie z Opisem Technicznym znajdującym się w dokumentach przekazanych Kupującemu wraz z towarem;

f) karta gwarancyjna jest nieczytelna, została podrobiona, przerobiona;

g) Kupujący (lub osoba trzecia) zdemontował towar lub wymontował jego element lub elementy, chyba że dokonał tego za uprzednią pisemną zgoda Sprzedającego.

13. Sprzedający:

a) nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia zespołów szybowych powstałe w trakcie nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru przez Kupującego.

b) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących, żrących substancji chemicznych, kwasów lub rozpuszczalników – stosowanych przez Kupującego wbrew zaleceniom zawartym w dokumentach przedłożonych Kupującemu wraz z towarem (np. instrukcja obsługi, karta gwarancyjna).

14.  Uprawnienia z tytułu gwarancji w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień  lub roszczeń Kupującego, będącego konsumentem, przysługujących na podstawie z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Kupujący zgłasza Sprzedającemu reklamację na podstawie ust. 14 powyżej w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres Działu Obsługi Klienta wskazany w §5 ust. 2 niniejszego regulaminu- w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Kupujący jest obowiązany przedłożyć Sprzedającemu dowód zakupu towarów.

16. Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, niebędącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści wobec Kupującego niebędącego konsumentem i inne koszty pośrednie związane z wadami towaru. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego konsumentem, jest ograniczona do winy umyślnej.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, będącemu konsumentem, w przypadku zawarcia umowy przez www.e-sapor.com, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru przez Sprzedającego – z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3. ww. ustawy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje zgodnie z art. 10 ust 3 pkt 4) ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu. Za świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy rozumieć towary zamówione przez Kupującego w sposób, o którym mowa w §2 niniejszego regulaminu, tj. o indywidualnych cechach, jakie Kupujący nadaje im za pomocą konfiguratora.

 

§ 9. DANE OSOBOWE, INFORMACJE HANDLOWE

 1. Kupujący będący osoba fizyczną, poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, które podał przy jego składaniu, w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest Sprzedający.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną, w celu realizacji zamówienia, a za dodatkową zgodą Kupującego, również może je przetwarzać w celach marketingowych lub innych.
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu, będącemu osoba fizyczną, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności umożliwia Kupującemu prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, stały wgląd do danych osobowych Kupującego oraz ich uzupełnienie, poprawienie lub usunięcie.
 5. Sprzedający, po uzyskaniu stosownej zgody Kupującego będącego osobą fizyczną, jest uprawniony do kierowania do niego informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

§ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Konfigurator produktu umożliwia wybranie indywidualnej konfiguracji, parametrów przez Kupującego, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Kupującego konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu Zamówienia” (§2 ust. 9 pkt b) niniejszego regulaminu).

2. Istnieje możliwość otrzymania próbnika kolorów produktów/towarów prezentowanych na stronie internetowej www.e-sapor.com – w tej sprawie należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

3. Wynik współczynnika przenikalności cieplnej (Uw) obliczony za pomocą konfiguratora jest jedynie wartością pomocniczą przy deklarowaniu przenikalności cieplnej dla okien.

4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.e-sapor.com są ważne tylko w ofercie internetowej.

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Ewentualne spory mogące powstać, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, niebędącym konsumentem, poddane zostają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego ze względu na siedzibę Sprzedającego.