Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy SAPOR poprzez udział w branżowym programie branży budowy i wykańczania budowli.

Cel projektu: promowanie produktów branży budowy i wykańczania budowli, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 494 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 296 580.00 PLN

Beneficjent: FABRYKA OKIEN I DRZWI SAPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

mapadotacji.gov.pl